در تاریخ ۹۹/۰۹/۱۹ بعد از رفع محدودیتهای تردد بخاطر ویروس کرونا عملیات تجهیزکارگاه و فعالیتهای اجرایی شروع گردید.
به زودی خبرها تکمیل میگردد