رئیس هیئت مدیرهمدیریت عامل
غلامرضا فرزانمیثم فرزان
نائب رئیس هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
محمد فرزانمحمد جمشیدی