کارفرما : دانشکده علوم پزشکی و خدماتی درمانی بهداشتی شهرستان مراغه