در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰بعد از رفع محدودیت کرونا عملیات اجرایی پروژه شروع گردید.