تعریض پل میدان بسیج بعد از اخذ مجوز شروع بکار از اداره راه آهن استان آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ شروع به کار گردید.