در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱پروژه ساختمان اداری آلوارس تحویل موقت گردید.