در تاریخ ۹۹/۰۹/۲۴ شرکت آژند بتن میعاد در مناقصه ی پروژه احداث پل میدان بسیج مراغه به کارفرمایی شهرداری مراغه برنده شد و هم اکنون در مرحله امضای قرارداد می باشد.