تیم ما

مهندس ناصر محمدپور
رئیس کارگاه
مهندس آیدا پورلطفی
مدیر امور مالی
مهندس سمیرا فرزان
سرپرست دفتر فنی
رقیه فتحی
سرپرست امور اداری