هیئت مدیره ما

غلامرضا فرزان
رئیس هیئت مدیره
مجتبی فرجی شهابی
مدیریت عامل
محمد جمشیدی
نائب رئیس هیئت مدیره